بازاریابی رسانه های اجتماعی

بازاریابی رسانه های اجتماعی

بازاریابی رسانه های اجتماعی به سازمان ها و ارگان های خصوصی امکان ایجاد مجرای جدیدی برای پشتیبانی از مشتری می دهد و این یعنی باور بینش رقابتی و بدست آوردن مشتری بیشتر. این یکی از موثرترین روش های بدست آوردن و حفظ شهرت در عرصه وب است که المان های کلیدی موفقیت آن، برقراری ارتباطی موثر با مشتریان و نمایش میزان ارزشی است که هر تجارت برای مشتریانش قائل می شود.